ALCON – GENERELL PERSONVERNERKLÆRING

23. maj 2018

Du har mottatt denne personvernerklæringen fordi du besøker et nettsted fra ett av selskapene i Novartisgruppen. Følgelig vil selskapet behandle informasjon om deg som betegnes som «personopplysninger», og for Novartis er beskyttelse av dine personopplysninger og ditt personvern svært viktig.

I denne personvernerklæringen refererer «vi» eller «oss» til Alcon Nordic A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark, tlf. +45 36 36 43 60.

Denne personvernerklæringen er delt i to deler. Del I inneholder praktisk informasjon om de spesifikke personopplysningene vi behandler når du besøker nettstedet www.wearlenses.no («nettstedet») samt hvorfor og hvordan vi behandler disse opplysningene. Del II inneholder mer generell informasjon om behandling av standard teknisk informasjon eller transaksjonopplysninger knyttet til besøkende på nettstedet, det rettslige grunnlaget for bruk av personopplysningene dine samt om hvilke rettigheter du har med hensyn til personopplysningene som samles inn om deg.

Vi ber deg lese grundig gjennom denne personvernerklæringen siden den inneholder informasjon som er viktig for deg. For eventuelle andre spørsmål knyttet til behandlingen av personopplysningene dine, ber vi deg kontakte [email protected]

Del I – Viktig informasjon

Alcon Nordic A/S behandler personopplysninger om deg når du besøker nettstedet vårt , www.wearlenses.no, er utformet for å gi generell informasjon om Alcon og dets produkter og tjenester.

Spesifikke personopplysninger som samles inn

Hver gang du besøker nettstedet, kan vi automatisk innhente følgende informasjon:

-        teknisk informasjon, inklusive internettprotokoll-adressen (IP) som brukes til å koble datamaskinen din til Internett, innloggingsinformasjon, type og versjon av nettleser, tidssoneinnstilling, nettleserens plug-in-typer og versjoner, operativsystemer og plattform; 

-        informasjon om besøket ditt, inklusive full Uniform Resource Locators (URL), klikkstrømdata til, gjennom og fra nettstedet (inklusive dato og tidspunkt);

-        produkter/tjenester du har sett eller søkt etter;

-        sideresponstid, nedlastingsfeil, besøkets lengde på bestemte sider, samhandlingsinformasjon på sider (som scrolling, klikk og musepeking) samt metoder for å bla vekk fra siden og eventuelle telefonnummer som er brukt for å ringe til vår kundeservice.

Vi kan motta informasjon om deg dersom du bruker noen av de andre nettstedene vi drifter eller de andre produktene eller tjenestene vi leverer. Vi ønsker å informere deg om at når vi samler inn disse opplysningene, kan de bli delt internt og kombineres med opplysninger samlet inn på dette nettstedet.

Vi arbeider også tett med tredjeparter (inklusive budtjenester, trykkerier og posttjenester) og vil motta informasjon, inklusive personopplysninger om deg.

Merk at vi også bruker vanlige cookies-typer og annen teknologi til generelle formål, slik det fremgår av Del II nedenfor.

 Spesifikke formål vi bruker personopplysningene dine til

 Informasjonen som innhentes vil bli brukt av oss til følgende spesifikke formål:

-         Administrere en internettøkt;

-         Informere om produkter og tjenester;

-         Administrere og forbedre nettstedet.

Merk at opplysningene som innhentes også kan bli brukt til en rekke andre vanlige formål (f.eks. måle bruken av nettstedet vårt), slik det fremgår av Del II nedenfor.

 Spesifikke tredjeparter vi deler personopplysningene dine med

Vi kan oppgi personopplysningene dine til tredjeparter:

-         Dersom vi selger eller kjøper en virksomhet eller aktiva. I så fall kan vi oppgi personopplysningene dine til den potensielle selgeren eller kjøperen av slik virksomhet eller slike aktiva.

-         Dersom Alcon eller tilnærmet alle våre aktiva kjøpes opp av en tredjepart, noe som medfører at personopplysninger vi besitter om våre besøkende/kunder vil være en av de aktiva som overføres.

-         Dersom vi er forpliktet til å oppgi eller dele personopplysningene dine for å overholde juridiske forpliktelser eller for å håndheve eller anvende våre brukervilkår og andre avtaler; eller for å beskytte Alcons, våre kunders eller andres rettigheter, eiendom eller sikkerhet. Dette innbefatter for eksempel utveksling av informasjon med andre selskaper og organisasjoner i forbindelse med beskyttelse mot svindel eller tilbakekallelse av produkter.

Merk at vi kan også måtte dele opplysningene dine med en rekke andre mottakere (f.eks. en annen enhet i Novartisgruppen dersom enheten som innhenter opplysningene ikke er den samme som den som bruker dem), men alltid under strenge vilkår, som forklart i Del II.

 Varighet av lagring

Vi vil kun lagre ovenfor nevnte personopplysninger og personopplysningene som er listet opp i Del II i en periode som tilsvarer nettstedets levetid, eller til du sier opp abonnementet.

 Eget kontaktpunkt

Dersom du har spørsmål knyttet til behandlingen av personopplysningene dine, ber vi deg kontakte [email protected]

Del II – Generell informasjon

Den andre delen av denne personvernerklæringen gir en mer utførlig beskrivelse av i hvilken kontekst vi behandler personopplysningene dine og forklarer dine rettigheter og våre forpliktelser i forbindelse med denne behandlingen.

1                I hvilke sammenhenger bruker vi personopplysningene dine, og hvorfor er det nødvendig?

1.1           Rettslig grunnlag for behandlingen

Vi vil ikke behandle personopplysningene dine dersom det ikke finnes hjemmel i loven for det aktuelle formålet. Derfor vil vi kun behandle personopplysningene dine dersom:

☒        Vi har innhentet ditt samtykke på forhånd;

☐        Behandlingen er nødvendig for å gjennomføre våre kontraktsmessige forpliktelser overfor deg eller utføre prekontraktuelle tiltak på din anmodning;

☐        Behandlingen er nødvendig for å overholde våre juridiske eller regulatoriske forpliktelser;

☐        Behandlingen er nødvendig for å beskytte dine vitale interesser eller interessene til en annen person; eller

☒         Behandlingen er nødvendig i forbindelse med våre legitime interesser og ikke i urimelig grad påvirker dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter.

Merk at når vi behandler personopplysningene dine på dette grunnlaget, søker vi alltid å opprettholde en balanse mellom våre legitime interesser og ditt personvern. Eksempler på slike «legitime interesser» er aktiviteter som innebærer behandling av data for å:

  • dra fordel av kostnadseffektive tjenester (f.eks. kan vi velge å bruke bestemte plattformer som tilbys av leverandører for å behandle data);
  • tilby produkter og tjenester til kunder;
  • forhindre svindel og kriminell aktivitet, misbruk av tjenester og produkter samt sikring av IT-systemer, arkitektur og nettverk;
  • selge en del av vår virksomhet eller dennes aktiva eller muliggjøre oppkjøp av tredjepart av hele eller deler av vår virksomhet eller aktiva.

1.2           Formål med behandlingen

Vi behandler alltid personopplysningene dine i forbindelse med et spesifikt formål og behandler kun de personopplysningene som er relevante for dette formålet. I tillegg til de spesifikke formålene som er beskrevet i Del I ovenfor, behandler vi også personopplysningene dine til følgende formål:

-                 for å forbedre våre produkter og tjenester samt våre partneres produkter og tjenester;

-                 kommersialisering av produkter;

-                 for å kunne tilby deg adekvat og oppdatert informasjon om sykdom, samt produkter og tjenester;

-                 for å kunne svare på eventuelle spørsmål eller forespørsler du måtte ha;

-                 arkivering og registrering; samt

-                 for å oppfylle lov- og myndighetskrav (som for eksempel legemiddelsikkerhet).

2                Hvem har tilgang til personopplysningene dine, og hvem overføres de til?

Vi vil ikke selge, dele eller på annen måte overføre personopplysningene dine til andre tredjeparter enn de som er nevnt i denne personvernerklæringen.

I forbindelse med gjennomføring av aktivitetene våre, og med de samme formålene som er listet opp i denne personvernerklæringen, kan spesifikke tredjeparter nevnt i Del I av denne personvernerklæringen samt følgende kategorier av mottakere gis tilgang til eller få overført personopplysningene dine på en need-to-know-basis for å oppfylle slike formål:

-                 vårt personell (inklusive personell, avdelinger eller andre selskaper i Novartisgruppen);

-                 våre leverandører av varer og tjenester;

-                 våre leverandører av IT-systemer, skyløsninger og databaser samt våre konsulenter;

-                 våre forretningspartnere som tilbyr produkter og tjenester sammen med oss;

-                 tredjeparter som vi overfører rettigheter eller forpliktelser til;

-                 våre rådgivere og eksterne advokater i forbindelse med salg eller overføring av en del av virksomheten eller dennes aktiva

Ovenfor nevnte tredjeparter er kontraktsmessig forpliktet til å beskytte personopplysningene dine med hensyn til konfidensialitet og sikkerhet i samsvar med gjeldende lovgivning.

Personopplysningene dine kan også gjøres tilgjengelige for eller overføres til enhver nasjonal og/eller internasjonal, regulatorisk, utøvende, offentlig organ eller rettsinstans der vi er forpliktet til å gjøre dette etter gjeldende lover og regler.

De personopplysningene vi samler inn fra deg kan også bli behandlet, gjøres tilgjengelige eller lagres i et land utenfor det landet hvor alcon Nordic A/S har virksomhet, der man kanskje ikke tilbyr samme beskyttelsesnivå ved behandling av personopplysninger.

Dersom vi overfører personopplysningene dine til eksterne selskaper i andre jurisdiksjoner, vil vi sørge for å beskytte personopplysningene dine ved å (i) bruke det beskyttelsesnivået som kreves i henhold til de nasjonale lovene for databeskyttelse/personvern som gjelder for lokal Alcon-enhet, (ii) agere i samsvar med våre retningslinjer og standarder og, (iii) når det gjelder Alcon-enheter som er etablert i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (dvs. medlemslandene i EU samt Island, Liechtenstein og Norge – «EØS»), med mindre annet er oppgitt, kun overføre personopplysningene dine på grunnlag av alminnelige kontraktbetingelser godkjent av EU-kommisjonen.. Du kan be om ytterligere informasjon i forbindelse med overføring av personopplysninger internasjonalt og få en kopi av de aktuelle sikkerhetstiltakene som er utarbeidet, ved å benytte deg av rettighetene dine som beskrevet i avsnitt 6 nedenfor.

For overføring av personopplysninger mellom selskapene i Novartisgruppen har Novartisgruppen vedtatt såkalte «Binding Corporate Rules» (bindende konsernregler), et system av prinsipper, regler og verktøy som følger av EU-lovgivning, med det formål å sikre effektive beskyttelsesnivåer ved overføring av personopplysninger utenfor EØS og Sveits. Les mer om bindende konsernregler i Novartis ved å klikke her https://www.alcon.com/sites/dev.alcon.com/files/BCR_Individual_Rights_V1_engl_03_07_2012.pdf. I alle tilfeller er Alcon Nordic A/S ansvarlig for håndteringen av personopplysningene dine.

3                Hvordan beskytter vi personopplysningene dine?

Vi har iverksatt hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak for å sørge for tilfredsstillende grad av sikkerhet og konfidensialitet med hensyn til personopplysningene dine. Disse tiltakene tar hensyn til:

(i)              Hvor avansert teknologien er;

(ii)             kostnader i forbindelse med implementering av teknologien;

(iii)            type opplysninger; og

(iv)           risikoen ved behandlingen.

Formålet er å beskytte opplysningene mot utilsiktet eller ulovlig destruksjon eller endring, utilsiktet tap, uautorisert utlevering eller tilgang, samt mot andre ulovlige former for behandling.

I tillegg overholder vi følgende forpliktelser når vi behandler personopplysningene dine:

-                 Vi innhenter og behandler kun personopplysninger som er tilstrekkelige, relevante og i et omfang som er begrenset til det som er nødvendig for å kunne oppfylle ovennevnte formål;

-                 Vi sørger for at personopplysningene dine er oppdaterte og korrekte (med hensyn til sistnevnte kan vi be deg om å bekrefte personopplysningene vi har om deg, og du blir også bedt om uoppfordret å informere oss ved eventuelle endringer i dine personlige forhold, slik at vi kan sikre at personopplysningene dine hele tiden er oppdaterte); og

-          Vi kan behandle eventuelle sensitive opplysninger om deg som du oppgir frivillig i samsvar med gjeldene regler for personvern, og kun dersom det er nødvendig for å oppfylle relevante formål som listet opp ovenfor, og disse opplysningene innhentes og behandles kun av relevant personell, under ansvar av én av våre representanter som er bundet av taushetsplikt eller konfidensialitet under utførelsen av sine plikter.

4                Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Vi vil kun beholde personopplysningene dine så lenge som nødvendig for å kunne oppfylle det formål de ble innhentet for [se Del I] eller i samsvar med juridiske eller regulatoriske krav.

5                Hvordan bruker vi cookies (informasjonskapsler) og annen tilsvarende teknologi på nettstedene våre?

5.1           Cookies

Cookies er små tekstfiler som sendes til datamaskinen din når du besøker nettstedene våre. Vi bruker cookies i forbindelse med ovennevnte formål og i henhold til denne personvernerklæringen.

Vi bruker ikke cookies for å spore besøkende individuelt eller for å identifisere deg, men for å få nyttig kunnskap om bruken av nettstedene våre, slik at vi kontinuerlig kan forbedre dem til fordel for brukerne våre. Personopplysninger som genereres via cookies innhentes i pseudonymisert form, og i henhold til retten du har til å motsette deg slik behandling av opplysninger, som beskrevet nedenfor.

Vi bruker cookies på dette nettstedet for å:

1. vise deg til relevante deler av nettstedet;

2. sørge for at nettstedet har et enhetlig utseende i forskjellige nettlesere og på forskjellige enheter;

3. legge til rette for at komplekse områder på nettstedet fungerer; og

4. spore anonymisert, aggregert statistikk om besøk på nettstedet for å bidra til å forbedre nettstedets ytelse.

I forbindelse med dette kan vi installere cookies som innhenter brukerens domenenavn, internettleverandør, operativsystem og dato og tid for tilgang.

Nedenfor er en beskrivelse av hvilke generiske typer cookies vi bruker og til hvilket formål.

Typer cookies og formål

-           Førsteparts-cookies: informasjonskapsler som benyttes av nettstedet brukeren besøker (nettstedet som vises i URL-vinduet).

-           Session cookies (midlertidige cookies): informasjonskapsler som slettes når en økt avsluttes (starter når en bruker åpner nettleservinduet og avsluttes når brukeren går ut av nettleseren).

-           Persistent cookies (varige cookies): informasjonskapsler som «blir værende» i enheten etter at en økt er avsluttet og dermed gjør det mulig å huske brukerens preferanser eller handlinger ved neste besøk på nettstedet.

Bruk av innstillinger i nettleseren for å godta eller avvise cookies

De fleste nettlesere har innstillinger som lar deg kontrollere bruken av cookies. Du kan gjøre innstillinger i nettleseren slik at du får beskjed når du får en cookie – du kan da bestemme om du vil godta eller avvise denne. Hvis du ikke ønsker å godta en cookie, vil du kanskje ikke kunne bruke alle funksjoner på nettstedet.

For å finne ut mer om cookies, inklusive hvordan man kan se hvilke cookies som er lagret og hvordan disse kan administreres og slettes, gå til http://www.allaboutcookies.org (ekstern lenke).

Internett-tagger

Vi kan bruke internett-tagger (også kjent som websignaler, handlings-tagger, «single-pixel GIFs», «clear GIFs», usynlige GIFs og «1-by-1 GIFs») og cookies på dette nettstedet og kan bruke disse taggene/cookies gjennom en servicepartner innen webanalyse som kan ha adresse utenlands og lagre de aktuelle opplysningene (inklusive IP-adressen din) i utlandet. Disse taggene/cookies er plassert på forskjellige sider på dette nettstedet. Vi bruker denne teknologien for å måle brukerens respons på nettstedene våre (inklusive hvor mange ganger en side blir åpnet, og hvilke søk som foretas) samt for å evaluere bruken din av dette nettstedet.

Våre tredjepartspartnere, vår vertstjenesteleverandør og/eller vårt nettanalyseselskap kan innhente data knyttet til bruken din av dette nettstedet ved hjelp av slike anonymiserte internett-tagger/cookies, og kan utarbeide rapporter for oss om aktiviteten på nettstedet samt levere andre tjenester relatert til bruken av dette nettstedet og Internett. De kan gi informasjon til andre parter dersom dette kreves ved lov eller dersom de leier inn andre parter til å behandle informasjonen på deres vegne.

Dette nettstedet bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google Inc. («Google»). Google Analytics bruker såkalte «cookies» (informasjonskapsler), tekstfiler som lagres på datamaskinen din, som gjør det mulig å analysere bruken din av nettstedet. Informasjonen som informasjonskapselen samler inn om bruken din av nettstedet, blir som regel sendt til en av Googles servere i USA og lagret der. Hvis IP-anonymisering er aktivert på dette nettstedet, forkorter imidlertid Google IP-adressen din før den sendes til USA, enten i et av landene i den Europeiske Union eller i et av de andre landene som har sluttet seg til EØS-avtalen. Bare unntaksvis sendes hele IP-adressen til en av Googles servere i USA og forkortes der. På oppdrag fra den som drifter dette nettstedet bruker Google denne informasjonen til å analysere bruken din av nettstedet, for å lage rapporter over aktiviteter på nettstedet for nettstedsoperatørene, og for å yte andre tjenester som har med bruken av nettstedet og bruken av Internett å gjøre. IP-adressen som nettleseren overfører innenfor rammene til Google Analytics blir ikke kombinert med andre data som er lagret av Google. Du kan forhindre installasjonen av cookies ved hjelp av innstillinger i nettleseren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre at du eventuelt ikke vil kunne bruke alle funksjonene på dette nettstedet.

Du kan finne mer informasjon om vilkår for bruk og personvern på http://www.google.com/analytics/terms/en.html eller på https://www.google.co.uk/intl/en/policies/ (eksterne lenker). Vi gjør oppmerksom på at Google Analytics på dette nettstedet er utvidet med koden «anonymizeIp» for å garantere anonymisert innhenting av IP-adresser (såkalt IP-maskering).

Hvis du ønsker mer informasjon om internett-tagger og cookies i forbindelse med markedsføring på Internett eller ønsker å velge bort innhenting av denne informasjonen av tredjeparter, gå til Network Advertising Initiative på http://www.networkadvertising.org (ekstern lenke).

Vi kan også bruke følgende typer vanlige cookies:

-                 Cookies for optimalisering av brukergrensesnitt (dvs. informasjonskapsler som husker preferansene dine);

-                 Cookies for autentisering (dvs. informasjonskapsler som gjør at du kan forlate og komme tilbake til nettstedene våre uten å måtte logge inn på nytt);

-                 Cookies for videoavspilling (dvs. informasjonskapsler som lagrer nødvendig informasjon for å kunne spille av video- eller lydinnhold og lagre preferansene dine).

5.2           Annen teknologi

Vi kan også bruke annen teknologi på nettstedene våre for å innhente og behandle personopplysningene dine med samme formål som beskrevet over, inklusive:

-                 Adobe Flash-teknologi (inklusive «Flash Local Shared Objects», med mindre du gjør dine egne innstillinger).

6                Hvilke rettigheter har du, og hvordan kan du bruke dem?

Du kan benytte deg av følgende rettigheter under de forhold og innenfor de grensene som er fastsatt i loven:

-        retten til tilgang til personopplysningene dine som behandles hos oss og til å be om korrigering eller oppdatering av disse dersom du mener at informasjonen om deg er feil, ugyldig eller ufullstendig;

-        retten til å be om at personopplysningene dine slettes eller begrenses til spesielle behandlingskategorier;

-        retten til når som helst å trekke tilbake samtykket ditt uten at det går utover det lovmessige grunnlaget for behandlingen før tilbaketrekkingen av samtykket;

-        retten til å motsette deg, helt eller delvis, behandlingen av personopplysningene dine;

-        retten til å avvise direkte markedsføring; og

-        retten til dataportabilitet, dvs. at personopplysningene du har oppgitt til oss returneres til deg eller overføres til den personen du har valgt, i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format, uten at vi motsetter oss dette og i samsvar med dine plikter med hensyn til konfidensialitet.

Merk imidlertid at under visse omstendigheter kan avvisning av cookies eller innstillinger i nettleseren påvirke brukeropplevelsen og hindre deg i å bruke visse funksjoner på nettstedene våre.

Dersom du har spørsmål eller ønsker å benytte deg av rettighetene nevnt ovenfor, kan du sende en e-post til [email protected] med en skannet kopi av legitimasjon for identifiseringsformål, i den forståelse at vi kun vil bruke slike opplysninger til å verifisere identiteten din og ikke vil beholde den skannede kopien etter at verifiseringen er utført. Når du sender oss en slik skannet kopi, sørg for å sladde bildet og fødselsnummer eller lignende.

Dersom du ikke er tilfreds med måten vi behandler personopplysningene dine på, kan du henvende deg til vår datavernansvarlige [email protected], som vil se nærmere på saken.

Du har også rett til å klage til de relevante personvernmyndighetene, i tillegg til rettighetene nevnt ovenfor.

7                Hvilken teknisk informasjon og hvilke transaksjonsopplysninger kan vi innhente om deg?

7.1           Kategorier av teknisk informasjon og transaksjonsopplysninger

I tillegg til informasjon som innhentes om deg i henhold til Del I i denne personvernerklæringen, kan vi samle inn ulike typer standard teknisk informasjon og transaksjonsopplysninger om deg når du bruker våre nettsteder. Dette er nødvendig for at nettstedene skal fungere korrekt og innbefatter:

-                 informasjon om nettleser og enhet (f.eks. internettleverandørens domene, type nettleser og versjon, operativsystem og plattform, skjermoppløsning, produsent av enheten samt modell);

-                 statistikk knyttet til bruken din av nettstedet (f.eks. informasjon om sider du har besøkt, hvilken informasjon du har søkt etter, hvor mye tid du har brukt på nettstedet);

-                 brukerdata (f.eks. dato og tid for tilgang til nettstedet, nedlastede filer);

-                 din enhets posisjon på Google Maps når du bruker nettstedene (med mindre du har deaktivert denne funksjonen via enhetens innstillinger eller har avvist sporing av posisjon via Google Maps ved å registrere posisjon selv); og

-                 mer generelt, all informasjon du gir oss når du bruker nettstedet vårt.

Merk at vi ikke bevisst innhenter, bruker eller oppgir personopplysninger fra mindreårige år uten tillatelse fra en foreldre eller foresatt.

7.2           Hvorfor innhenter vi teknisk informasjon og transaksjonsopplysinger?

Vi behandler alltid personopplysningene dine i forbindelse med et spesifikt formål og behandler kun de personopplysningene som er relevante for dette formålet. I tillegg til de formålene som allerede er nevnt i Del I av denne personvernerklæringen behandler vi også personopplysningene dine mens du bruker et av våre nettsteder til følgende alminnelige formål:

-                 administrere brukerne (f.eks. registrering, kontobehandling, svare på spørsmål og gi teknisk støtte);

-                 administrere og forbedre nettstedet (f.eks. diagnostisere serverproblemer, optimere trafikk, integrere og optimere nettsider der det er hensiktsmessig);

-                 måle bruken av nettstedet (f.eks. ved å utarbeide statistikker om trafikk gjennom innsamling av informasjon om brukernes atferd og hvilke sider de besøker);

-                 forbedre og personliggjøre opplevelsen din og skreddersy innholdet for deg (f.eks. ved å huske valg og preferanser ved hjelp av cookies);

-                 sende deg personlige, stedbaserte tjenester og innhold;

-                 forbedre kvaliteten på våre produkter og tjenester og utvide forretningsaktivitetene;

-                 overvåke og forhindre svindel, overtredelser og annet potensielt misbruk av nettstedet;

-                 svare på offisielle forespørsler fra en offentlig eller juridisk myndighet med nødvendig fullmakt;

-                 administrere våre IT-ressurser, inklusive administrering av infrastruktur og driftskontinuitet;

-                 ivareta selskapets økonomiske interesser og sørge for etterlevelse og rapportering (som f.eks. etterlevelse av selskapets retningslinjer og nasjonale, lovpålagte krav, rapportering av skatt og skattefradrag, håndtering av angivelige tilfeller av tjenesteforsømmelse, svindel, gjennomføring av revisjoner, forsvar mot søksmål);

-                 arkivering og registrering; samt

-                 eventuelle andre formål knyttet til lov- og myndighetskrav.

8                Hvordan blir du informert om endringer i personvernerklæringen vår?

Eventuelle fremtidige endringer eller tillegg vedrørende behandlingen av personopplysningene dine, slik det er beskrevet i denne personvernerklæringen, vil bli varslet på forhånd via en personlig melding gjennom vanlige kommunikasjonskanaler (f.eks. e-post) samt på dette nettstedet (f.eks. bannere, pop-ups eller andre meldingsmekanismer).